Tuesday, 21 August 2012

ಮೆಲ್ಲಮೆಲ್ಲನೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕುತ .. !!


ಮೆಲ್ಲಮೆಲ್ಲನೆ ನೀ ಬಾರೆ
ಜಲ್ಲಜಲ್ಲನೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕುತ .. !!

ಗಲ್ಲದ ಮೇಲೊಂದು ಮುತ್ತನಿಟ್ಟು
ಗಲ್ಲಗಲ್ಲನೆ ಬಳೆಗಳ ಸದ್ದು ಕೊಟ್ಟು
ಪ್ರೀತಿಯ ಗೀತೆಯ ತುಟಿಯ ಮೇಲಿಟ್ಟು
ಹೇಳು ನೀ ಎದೆಯಾಳದ ಪ್ರೇಮದ ಗುಟ್ಟು

ಮೆಲ್ಲಮೆಲ್ಲನೆ ನೀ ಬಾರೆ
ಜಲ್ಲಜಲ್ಲನೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕುತ .. !!

ನೋಡಿದೊಡನೆ ನಾ ನಾಚಿ ಹೋದೆ
ನಿನ್ನ ಸೌಂದರ್ಯಕೆ ನಾ ಮೂಕನಾದೆ
ನನ್ನ ಹೃದಯವು ಹಾಡೊಂದ ಹಾಡಿದೆ
ಮೊದಲ ನೋಟದ  ಪ್ರೇಮ ಎನ್ನುತಿದೆ

ಮೆಲ್ಲಮೆಲ್ಲನೆ ನೀ ಬಾರೆ
ಜಲ್ಲಜಲ್ಲನೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕುತ .. !!

ನಾನೇ ನೀನು ನೀನೇ ನಾನು ನಾನು ನೀನು
ಸೇರಿ ಸೇರಿ ಎರಡು ಜೀವ ಒಂದೇ ಎಂದು
ಯಾವುದೋ ಶಕ್ತಿಯು ಹೇಳಿದೆ ಇಂದು
ಪ್ರೇಮದ ಆರಂಭ ಮಾಡೋಣ ಬಾ ನಾನು ನೀನು .. !!

ಮೆಲ್ಲಮೆಲ್ಲನೆ ನೀ ಬಾರೆ
ಜಲ್ಲಜಲ್ಲನೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕುತ .. !!

|| ಪ್ರಶಾಂತ್ ಖಟಾವಕರ್ ||No comments:

Post a Comment