Tuesday, 8 November 2011

224 = ನಾನು ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸುವೆ.

‎143 = I LOVE YOU... 
224 = ನಾನು ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸುವೆ.

ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪ್ರೀತಿಗಿಂತ ಕನ್ನಡ ಪ್ರೀತಿ ಬಹಳನೇ ಜಾಸ್ತಿ....
ದಯಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿ... :)

No comments:

Post a Comment