Tuesday, 8 November 2011

Kannada Kavi --> ಕನ್ನಡ ಕವಿ....


ಹೊರಗಿನ ನಿಶಬ್ದ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ , ಮನದೊಳಗೆ ಶಬ್ದವಾಗುತ್ತದೆ


ಹೊರಗೆ ಬರುವಾಗ , ಹೃದಯವ ಮುಟ್ಟಿದರೆ ಅದು ಅದ್ಭುತವಾಗುತ್ತದೆ


No comments:

Post a Comment